Vilniaus Universitetas

     PPS praktikos schema 2017

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

Kas vadovauja praktikai?

Praktikos vadovas – VU Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros dėstytoja dr. Šarūnė Nagrockaitė (el. paštas , tel. +370 5 266 7625 arba +370 5 266 7624).

Praktikos mentorius – dalyko mokytojas praktikos mokykloje.

Mentoriaus padėjėjas – klasės auklėtojas praktikos mokykloje (jeigu praktikos mentorius neturi auklėjamosios klasės).

Kur atliekama praktika?

Praktika atliekama Vilniaus (išskirtiniais atvejais – ir kitų Lietuvos miestų) bendrojo ugdymo mokyklose.

Dažniausiai profesinė (savarankiška) praktika atliekama toje pačioje mokykloje, kur buvo atliekama mokomoji (asistavimo) praktika.

Vilniaus universitetas bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos mokyklomis ir mokytojais, todėl praktikos mokyklą, taip pat praktikos mentorių pasiūlo / rekomenduoja VU praktikos vadovas, tačiau yra galimybė studentui ir pačiam surasti bei siūlyti praktikos mokyklą ir / ar mentorių.

PRAKTIKOS ĮGYVENDINIMAS

PRAKTIKA 1. Mokomoji (asistavimo) praktika.

Mokomoji (asistavimo) praktika apima asistavimą praktikos mentoriui (praktikai vadovaujančiam mokytojui / auklėtojui) praktikos mokykloje, dalyvavimą praktikos seminaruose universitete, VU praktikos vadovo skiriamų užduočių atlikimą, taip pat praktikos patirties reflektavimą / aptarimą su VU praktikos vadovu ir mentoriumi.

Asistuojant praktikos mentoriui praktikos mokykloje mokomasi per praktinę veiklą, padedant praktikos mentoriui:

  • dalyko ugdymo veikloje (pamokų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir kt.);
  • auklėjamojoje veikloje (klasės valandėlių, renginių, išvykų, tėvų susirinkimų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir kt.).

PRAKTIKA 2. Profesinė (savarankiška) praktika.

Profesinė (savarankiška) praktika apima savarankišką ugdomąją ir auklėjamąją veiklą praktikos mokykloje, dalyvavimą praktikos seminaruose universitete, VU praktikos vadovo skiriamų užduočių atlikimą, konsultacijas su VU dalyko didaktais, taip pat praktikos patirties reflektavimą / aptarimą su VU praktikos vadovu ir mentoriumi.

Savarankiška ugdomoji ir auklėjamoji veikla praktikos mokykloje – tai:

  • pamokų planavimas, organizavimas;
  • mokinių pasiekimų vertinimas;
  • savarankiškas pamokų vedimas praktikos klasėse;
  • pedagoginės mokymosi pagalbos teikimas mokiniams, turintiems specialiuosius poreikius;
  • savarankiškas klasės valandėlių, renginių auklėjamajai klasei planavimas ir vedimas;
  • ugdomųjų renginių, išvykų auklėjamai klasei organizavimas;
  • bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdymo institucijoje dirbančiais pedagogais, mokinių tėvais.

PRAKTIKOS VERTINIMAS

Praktikos įvertinimas.

Praktikos įvertinimas pagrįstas kaupiamojo vertinimo strategija. Galutinį įvertinimą už praktiką sudaro atliktų užduočių atsiskaitymai.

Turimos pedagoginės patirties įskaitymas.

Rengiant praktikos planą, atsižvelgiama į turėtą pedagoginę patirtį ir turimas kompetencijas. Pristačius pedagoginę patirtį ir turimas kompetencijas įrodančius dokumentus, paruošiamas individualus studento praktikos planas.