Vilniaus Universitetas

APIE PROGRAMĄ

VU kepure smProfesinių pedagoginių studijų (PPS) programa Mokyklos pedagogika (iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip LNS – Laipsnio nesuteikiančios studijos) skirta asmenims, turintiems aukštąjį (bakalauro arba magistro pakopos) išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais.

Studijuodami šioje programoje, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

MOKYMOSI YPATUMAI

Studijų trukmė – 1 metai, studijų forma – nuolatinės, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.

Studijos apima 60 kreditų. Programa turi dvi – teorinę ir praktinę – dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.

Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dalyko didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas, rengiamas studijų programos pabaigoje.

Pedagoginė praktika susideda iš mokomosios (asistavimo) praktikos (10 kr.) ir profesinės (savarankiškos) praktikos (20 kr.).

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS

Į PPS programą Mokyklos pedagogika priimami asmenys baigę šių bakalauro studijų programas: lietuvių filologija, anglų filologija, vokiečių filologija, lenkų filologija, rusų filologija, prancūzų filologija, skandinavistika, istorija, istorija pagal tematiką, kultūros istorija ir antropologija, archeologija, Azijos studijos, filosofija, sociologija, psichologija, matematika, programų sistemos, informatika, bioinformatika, statistika, chemija, nanotechnologijos ir medžiagotyra, biologija, biofizika, genetika, geografija, geologija, meteorologija ir hidrologija, fizika, energetikos fizika, kompiuterinė fizika ir modeliavimas, taikomoji fizika, moderniųjų technologijų fizika ir vadyba, telekomunikacijų fizika ir elektronika.

Motyvacijos įvertinimas
Motyvacijos įvertinimas yra privalomas asmenims, stojantiems į PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas studijų vietas. Jį sudaro dvi dalys: apklausa raštu ir pokalbis. Motyvacijos įvertinimą atlieka Filosofijos fakulteto dekano patvirtintos vertinimo komisijos nariai. Į motyvacijos įvertinimo pokalbį stojantieji įleidžiami pagal administratoriui pateikiamą asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).
Motyvacijos įvertinimo eiga: stojantiesiems išdalijami apklausos raštu lapai. Apklausa raštu  trunka 20 minučių. Po jos vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu kiekvienas stojantysis individualiai dalyvauja pokalbyje su vertinimo komisijos nariais. Komisijos darbe stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Vilniaus universiteto studentų atstovybės atstovai. Kiekvienas vertinimo komisijos narys susumuoja apklausos raštu ir pokalbio rezultatus. Motyvacijos įvertinimą atlikusių vertinimo komisijos narių vertinimų vidurkis įrašomas į žiniaraštį kaip stojančiojo motyvacinio pokalbio įvertinimo rezultatas, kuris yra apvalinamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
Motyvacinio pokalbio įvertinimo aprašas.

Priėmimas vyksta į PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Asmenys, bakalauro ir magistrantūros pakopose studijavę valstybės finansuojamose vietose, turi teisę pretenduoti į  PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas studijų vietas.
Mokamų studijų metinė kaina – 2225 Eur.

! Priėmimas į studijų programą Mokyklos pedagogika vykdomas pagal priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas Vilniaus Universitete tvarką.

TVARKARAŠČIAI / SESIJŲ GRAFIKAI

2016/17  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos SESIJŲ GRAFIKAS

Studijų programa, pakopa, kursas Rudens semestras Pavasario semestras
PPS Mokyklos pedagogika,
1 kursas

Įžanginė sesija
2016 09 09-2016 09 10

2016 09 26-2016 10 22
Praktikos seminarai
2016 m. lapkričio–gruodžio mėn.
2017 m. sausio mėn.

2017 03 06-2017 03 25

Praktikos seminarai
2017 m. vasario–balandžio mėn.

Baigiamųjų darbų gynimas
2017 m. birželio mėn.


2016/17  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos TVARKARAŠČIAI

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos 2016/17 m. m. rudens semestro įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos 2016/17 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos 2016/17 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis.

KONTAKTAI

Kilus klausimams prašome kreiptis į:

Profesinių pedagoginių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę (el. paštu , tel. +370 5 266 7600)

Profesinių pedagoginių studijų programos vadovę dr. Šarūnę Nagrockaitę (el. paštu , tel. +370 5 266 7625)

Edukologijos katedrą (el. paštu , tel. +370 5 266 7625)

Sudėtingesniais atvejais – į Filosofijos fakulteto studijų prodekaną doc. Evaldą Kazlauską (el. paštu , tel. +370 5 266 7602)