Vilniaus Universitetas

       GS praktikos schema

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

Kas vadovauja praktikai?

Praktikos vadovas – VU Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros dėstytoja dr. Šarūnė Nagrockaitė (el. paštas , tel. +370 5 266 7624 arba +370 5 266 7625).

Praktikos mentorius – dalyko mokytojas praktikos mokykloje.

Mentoriaus padėjėjas – klasės auklėtojas praktikos mokykloje (jeigu praktikos mentorius neturi auklėjamosios klasės).

Kur atliekama praktika?

Praktika atliekama Vilniaus (išskirtiniais atvejais – ir kitų Lietuvos miestų) bendrojo ugdymo mokyklose.

Dažniausiai profesinė (savarankiška) praktika atliekama toje pačioje mokykloje, kur buvo atliekama pažintinė ir mokomoji (asistento) praktika.

Vilniaus universitetas bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos mokyklomis ir mokytojais, todėl praktikos mokyklą, taip pat praktikos mentorių pasiūlo / rekomenduoja VU praktikos vadovas, tačiau yra galimybė studentui ir pačiam surasti bei siūlyti praktikos mokyklą ir / ar mentorių.

PRAKTIKOS ĮGYVENDINIMAS

Pažintinė praktika.

Pažintinė praktika susijusi su teorinių modulių praktiniu pažinimu praktikos vietose, todėl kiekvienam moduliui (Bendrosios pedagogikos, Psichologijos mokyklai, Dalyko didaktikos) skiriama po 1 kr. pažintinės praktikos bendrojo ugdymo mokyklose.

Mokomoji (asistento) praktika.

Mokomoji (asistento) praktika apima asistavimą praktikos mentoriui (praktikai vadovaujančiam mokytojui / auklėtojui) praktikos mokykloje, dalyvavimą praktikos seminaruose universitete, VU praktikos vadovo skiriamų užduočių atlikimą, taip pat praktikos patirties reflektavimą / aptarimą su VU praktikos vadovu ir mentoriumi.

Šios praktikos metu mokomasi per praktinę veiklą, padedant praktikos mentoriui praktikos mokykloje:

  • dalyko ugdymo veikloje (pamokų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir kt.);
  • auklėjamojoje veikloje (klasės valandėlių, renginių, išvykų, tėvų susirinkimų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir kt.).

Profesinė (savarankiška) praktika.

Profesinė (savarankiška) praktika apima savarankišką ugdomąją ir auklėjamąją veiklą praktikos mokykloje, dalyvavimą praktikos seminaruose universitete, VU praktikos vadovo skiriamų užduočių atlikimą, konsultacijas su VU dalyko didaktais, taip pat praktikos patirties reflektavimą / aptarimą su VU praktikos vadovu ir mentoriumi.

Savarankiška ugdomoji ir auklėjamoji veikla praktikos mokykloje – tai:

  • pamokų planavimas, organizavimas;
  • mokinių pasiekimų vertinimas;
  • savarankiškas pamokų vedimas praktikos klasėse;
  • pedagoginės mokymosi pagalbos teikimas mokiniams, turintiems specialiuosius poreikius;
  • savarankiškas klasės valandėlių, renginių auklėjamajai klasei planavimas ir vedimas;
  • ugdomųjų renginių, išvykų auklėjamai klasei organizavimas;
  • bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdymo institucijoje dirbančiais pedagogais, mokinių tėvais.

PRAKTIKOS VERTINIMAS

Praktikos įvertinimas.

Praktikos įvertinimas pagrįstas kaupiamojo vertinimo strategija. Galutinį įvertinimą už praktiką sudaro atliktų užduočių atsiskaitymai.

Kas dalyvauja praktikos vertinime.

GS praktikos vertinimo schema

Turimos pedagoginės patirties įskaitymas.

Rengiant praktikos planą, atsižvelgiama į turėtą pedagoginę patirtį ir turimas kompetencijas. Pristačius pedagoginę patirtį ir turimas kompetencijas įrodančius dokumentus, paruošiamas individualus studento praktikos planas.