Vilniaus Universitetas

Lapkričio 19 d. Vilniaus universitete vyko Pedagogikos centro atidarymui skirti renginiai: rytinė žurnalistams skirta spaudos konferencija bei Teatro salėje vykusi konferencija „Pedagogų rengimas Vilniaus universitete: tiesiant tiltus tarp žinių ir praktikos“, kurioje dalyvavo švietimo politikai, mokslininkai ir praktikai, aptarę dabarties pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo aktualijas, pedagogo darbe kylančius iššūkius, šios srities prioritetus ir ateities perspektyvas Vilniaus universitete.
Kvietimas – parsisiųsti. Renginio programa – parsisiųsti.


Vilniaus universiteto Pedagogikos centras (toliau – Centras) – įgyvendinamų pedagogų rengimo studijų, mokymų, praktikos ir tyrimų bazė, kurio veikloje, tinklinės struktūros pagrindu, dalyvauja visi Universiteto padaliniai, susiję su pedagogų rengimo studijų vykdymu. Centrui vadovauja fakulteto doc. dr. Sigita Girdzijauskienė.

Pagrindinis Centro tikslas – organizuoti ir koordinuoti pedagogų rengimo studijų įgyvendinimą Vilniaus universitete, inicijuoti ir vykdyti švietimo ir ugdymo srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei mokslinius tyrimus.

VU FILOSOFIJOS FAKULTETO STUDENTAISavo veikla Centras sieks įgyvendinti nuostatuose įvardintus uždavinius, tokius kaip:
• Organizuoti ir koordinuoti pedagogikos studijų įgyvendinimą, teikti siūlymus studijų programų komitetui dėl studijų įgyvendinimo kokybės užtikrinimo;
• Koordinuoti ir tobulinti Pedagogikos studijų studentų praktikos organizavimą ir profesinės priežiūros sistemą, organizuoti pedagogų mentorių ir universiteto didaktų kompetencijų tobulinimo seminarus, įgyvendinti mentorių rengimo programą, organizuoti renginius;
• Inicijuoti ir vykdyti su pedagogine veikla susijusius mokslinius tyrimus, įsijungti į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus, vykdyti mokslo pasiekimų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje bei mokslo naujovių integraciją į pedagogų rengimo studijų programas;
• Organizuoti pedagogikos srities metodinės literatūros leidybą, pedagoginių įvertinimo metodikų rengimą bei platinimą, kaupti ir sudaryti prieigą prie pedagoginės mokslinės medžiagos, gerosios praktikos pavyzdžių, tyrimams skirtos aparatūros ir įrangos;
• Inicijuoti ir vykdyti pedagogų ir kitų švietimo ir ugdymo institucijose dirbančių darbuotojų įvairių sričių ir formų kvalifikacijos tobulinimą.

Šiuo metu centras koordinuoja dvi pedagogų rengimo Vilniaus universitete programas:
1. Laipsnio nesuteikiančių studijų programą „Mokyklos pedagogika“
    Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plataus pedagoginio išsilavinimo, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialistus, gebėsiančius dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose. Sėkmingai baigusieji programą įgyja pedagogo profesinę kvalifikaciją. Programą gali rinktis stojantieji, turintys bakalauro ir/ar magistro laipsnį.
2. Gretutinių studijų programą „Dalyko pedagogika“.
    Programa skirta Vilniaus universiteto bakalauro pakopos studentams, kurių studijuojamos studijų programos atitinka mokyklose ir gimnazijose mokomus dalykus ir kuriuos domina mokytojo darbas. Sėkmingai baigusieji programą įgyja pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Įkurtas Centras yra Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros struktūrinis padalinys.

Kontaktinis asmuo:
Centro vedėja doc. dr. Sigita Girdzijauskienė
tel.: +370 5 266 7625
el. paštas: ">