Vilniaus Universitetas

VU Pedagogikos centrui (toliau – Centras) vadovauja ir už jo veiklą atsako Centro vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Vilniaus universiteto Rektorius Filosofijos fakulteto dekano teikimu. Centro vadovui Centro valdymo klausimais pataria kolegialus patariamasis Centro organas – VU Pedagogikos centro taryba (toliau – Taryba), kurią sudaro Universiteto padalinių, dalyvaujančių pedagogikos studijų vykdyme, dekanų deleguoti padalinio atstovai (atstovų skaičius turi būti proporcingas Centro veikloje dalyvaujančių padalinių skaičiui įskaitant ir Filosofijos fakultetą), socialinių partnerių atstovai ir Universiteto studentų atstovybės Filosofijos fakultete skirtas studentų atstovas.

Centro vadovė – doc. dr. Asta Meškauskienė

Centro Tarybos nariai:

Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas

Filosofijos fakulteto ryšių ir projektų prodekanė Vida Jakutienė

Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros vedėja prof. dr. Lilija Duoblienė

Chemijos fakulteto akademinių reikalų prodekanas prof. dr. Rimas Raudonis

Filologijos fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

Fizikos fakulteto akademinių reikalų prodekanas doc. dr. Kazimieras Glemža

Gamtos mokslų fakulteto prodekanė doc. dr. Regina Prapiestienė

Istorijos fakulteto akademinių reikalų ir tarptautinių ryšių prodekanė dr. Loreta Skurvydaitė

Matematikos ir informatikos fakulteto akademinių reikalų prodekanas Linas Butėnas

Užsienio kalbų instituto direktorė doc. dr. Roma Kriaučiūnienė

VU studentų atstovybės Filosofijos fakultete atstovė Gintarė Zinkevičiūtė

Centro Tarybos sekretorė – vyr. specialistė Olga Suprun